Data przyjazdu
Data wyjazdu

Regulamin

REGULAMIN Domu Pielgrzyma

im. św. Jana Pawła II

przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Dom Pielgrzyma, z uwagi na obecność w nim kaplicy Najświętszego Sakramentu, jest miejscem szczególnym. Wszyscy Goście, niezależnie od ich indywidualnych przekonań, są zobowiązani do uszanowania religijnego charakteru Domu Pielgrzyma oraz respektowanych w nim zasad i zwyczajów.

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady przebywania i odpowiedzialności Gości na terenie Domu Pielgrzyma i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez rezerwację, rejestrację i zapłatę należności za pobyt. Z chwilą zawarcia umowy Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Domu Pielgrzyma. Wyciąg z Regulaminu jest dostępny w każdym pokoju, a cały Regulamin w recepcji Domu Pielgrzyma oraz na stronie internetowej dompielgrzymawtoruniu.pl

3. Ze względu na religijny charakter Domu Pielgrzyma posiłki oferowane w piątki są przygotowywane zgodnie z zasadą wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Doba hotelowa

Pokoje w Domu Pielgrzyma wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godz. 15,00 do godz. 10.00 dnia następnego.

Zgłoszenie przedłużenia pobytu powinno nastąpić możliwie jak najszybciej.

Recepcja może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc.

Rejestracja

Wszyscy korzystający z usług Domu Pielgrzyma są zobowiązani do rejestracji w Recepcji zaraz po przyjeździe.

Podstawą rejestracji jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie Karty rejestracyjnej.

Recepcja jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Przyjazd Gości spodziewany jest do godz. 20.00. Późniejszy przyjazd należy zgłosić wcześniej w Recepcji.

W przypadku braku zgłoszenia późniejszego przyjazdu Recepcja może udostępnić zarezerwowany pokój innym osobom uznając, że nastąpiła faktyczna rezygnacja z dokonanej rezerwacji.

Pokój nie może być udostępniany osobom trzecim także wtedy jeśli nie upłynął okres za który została uiszczona należność w Recepcji.

Osoby które nie podpisały Karty rejestracyjnej nie mogą przebywać na terenie Domu Pielgrzyma, chyba że za wyraźną zgodą pracowników Recepcji.

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Domu Pielgrzyma jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Rezerwacje i płatności

Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonywać w recepcji Domu Pielgrzyma, telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej. Rezerwacja jest gwarantowana po zaksięgowaniu zaliczki lub po przedłożeniu dowodu wpłaty zaliczki.

Wysokość zaliczki określa się następująco:

REZERWACJE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH (do 10 osób włącznie):

po dokonaniu rezerwacji wstępnej Zamawiający wpłaca w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania faktury proforma, zaliczkę w wysokości wartości pierwszej doby rezerwacji. Po zaksięgowaniu wpłaty lub po przedłożeniu dowodu wpłaty zaliczki rezerwacja zostaje potwierdzona.

REZERWACJE DLA GRUP (powyżej 10 osób):

Do 7 dni po dokonaniu rezerwacji wstępnej dla grupy i zaakceptowaniu jej warunków Organizator otrzymuje fakturę proforma z kwotą i terminem wpłaty zaliczki. Dla grup kwota zaliczki wynosi 50% wartości rezerwacji. Po zaksięgowaniu wpłaty lub po przedłożeniu dowodu wpłaty zaliczki rezerwacja zostaje potwierdzona.

REZERWACJE ONLINE:

Po dokonaniu rezerwacji online zamawiający otrzymuje komunikat, na podstawie którego powinien dokonać wpłaty w wysokości 100% wartości rezerwacji w ciągu 24 godzin.

Należność za cały okres przewidywanego pobytu w Domu Pielgrzyma należy uiścić w Recepcji przed jego rozpoczęciem.

Goście Domu Pielgrzyma są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej tzw. opłaty miejscowej zgodnie z rozporządzeniami Urzędu Miasta Torunia. Opłata ta jest przekazywana do kasy Urzędu Miasta Torunia.

Dom Pielgrzyma zobowiązuje się do przyjęcia Gości, którzy we właściwy sposób dokonali rezerwacji noclegu i posiłków oraz potwierdzili ją wpłatą zaliczki.

Dom Pielgrzyma uznaje, że w przypadku, gdy nie wpłynęła zaliczka, w terminie wskazanym na fakturze proforma, jest zwolniony z utrzymywania dokonanej rezerwacji i może ją anulować.

Zaliczka będzie zwrócona w następujących przypadkach:

REZERWACJE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH: zaliczka zostanie zwrócona w całości jeśli rezerwacja zostanie odwołana w terminie najpóźniej 3 dni przed pierwszym planowanym dniem pobytu.

REZERWACJE DLA GRUP: zaliczka zostanie zwrócona w całości w przypadku pisemnej rezygnacji z przyjazdu grupy w terminie najpóźniej 30 dni przed pierwszym planowanym dniem pobytu  grupy. Po tym terminie, jednak nie później niż 14 dni przed pierwszym planowanym dniem pobytu  grupy, Organizator może zmniejszyć liczbę uczestników o 20% liczby zakładanej w dokonanej rezerwacji biorąc pod uwagę liczbę zajętych lub zwolnionych pokoi, nie zaś pojedynczych miejsc w pokojach. W tym przypadku zaliczka dotycząca części niewykorzystanej rezerwacji będzie zwrócona w całości. Po tym czasie, jednak nie później niż 4 dni przed pierwszym planowanym dniem pobytu  grupy   można zmienić ilość zamawianych posiłków.       3 dni przed pierwszym planowanym dniem pobytu zaliczka staje się zadatkiem i  nie jest zwracana.

REZERWACJE ONLINE: zaliczka zostanie zwrócona w całości, jeśli rezerwacja zostanie odwołana w terminie najpóźniej 3 dni przed pierwszym planowanym dniem pobytu.

W innych przypadka zaliczka nie będzie zwracana

Postanowienia porządkowe

Dom Pielgrzyma może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, albo wyrządził szkody na mieniu Domu Pielgrzyma lub mieniu osób.

W szczególnych przypadkach, zwłaszcza grup zorganizowanych, Dom Pielgrzyma może zwrócić się o pozostawienie w recepcji kaucji finansowej jako gwarancji organizatora na czas rozpoczynającego się pobytu. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeśli podczas pobytu nie zostaną wyrządzone żadne szkody.

W Domu Pielgrzyma cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Gości Dom Pielgrzyma jest monitorowany.

Na całym terenie Domu Pielgrzyma obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu zakupionego poza barem Domu Pielgrzyma,

W budynku Domu Pielgrzyma obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów również elektronicznych oraz korzystania z jakichkolwiek substancji odurzających.

Miejsce przeznaczone do palenia papierosów znajduje się na zewnątrz budynku przed wejściem głównym.

Dom Pielgrzyma jest wyposażony w czujniki dymowe, reagujące m.in. na dym papierosowy, uruchamiające alarm w Jednostce Straży Pożarnej.

Kosztami nieuzasadnionego przywołania Straży Pożarnej będą obciążani Goście, którzy zdarzenie takie sprowokują.

Do Domu Pielgrzyma nie można przyjeżdżać ze zwierzętami.

Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

W Domu Pielgrzyma nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

Gościom Domu Pielgrzyma nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, bez uzyskania wyraźnej zgody pracowników.

Zabrania się hałasowania na terenie Domu Pielgrzyma, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

Usługi dodatkowe

Recepcja Domu Pielgrzyma nieodpłatnie świadczy usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

– budzenie telefonem o wyznaczonej godzinie

– zamawianie taksówki

Odpowiedzialność materialna Gości Domu Pielgrzyma

Goście Domu Pielgrzyma ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za szkody przez nich spowodowane. Koszty związane z ich naprawą zobowiązani są pokryć do momentu opuszczenia Domu Pielgrzyma.

W przypadku grup zorganizowanych pełną materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników grupy, ponosi pilot odpowiedzialny za grupę wraz z organizatorem przyjazdu grupy. Koszty związane z naprawą dokonanych zniszczeń pilot grupy powinien pokryć do momentu opuszczenia Domu Pielgrzyma. Pilot może też podpisać zobowiązanie w imieniu Organizatora przyjazdu grupy do pokrycia kosztów dokonanych zniszczeń z terminem płatności 14 dni.

Dzieci poniżej 14. roku życia powinny znajdować się na terenie Domu Pielgrzyma pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Zauważone w pokoju usterki Goście zobowiązani są zgłosić w Recepcji natychmiast po zakwaterowaniu. W przypadku braku zgłoszenia uszkodzeń Dom Pielgrzyma ma prawo zakładać, że uszkodzenia zgłoszone później zostały dokonane przez Gości podczas ich pobytu.

Recepcja Domu Pielgrzyma jest zobowiązana, o ile jest to możliwe, do zamiany pokoju zarezerwowanego przez Gościa na inny, w przypadku zgłoszenia uszkodzeń, które uniemożliwiają z niego korzystanie.

Dom Pielgrzyma ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

Dom Pielgrzyma nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności czy innych przedmiotów wartościowych.

Parking przeznaczony do użytku Gości Domu Pielgrzyma jest parkingiem niestrzeżonym. Dom Pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu lub przedmiotów w nim pozostawionych.

Dom Pielgrzyma jest wyposażony w system ostrzegania przeciwpożarowego połączony z jednostką Straży Pożarnej w Toruniu. Kosztami nieuzasadnionego uruchomienia systemu alarmowego będą obciążani Goście, którzy do zdarzenia doprowadzą.

Niektóre koszty, którymi Dom Pielgrzyma może obciążyć osoby lub odpowiedzialnych za grupy, w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania Regulaminu i dokonanych zniszczeń:

– nieuzasadnione przywołanie Straży Pożarnej – 600 zł

– wyłączenie pokoju z użytku spowodowane koniecznością usunięcia wad  powstałych  w wyniku korzystania z urządzeń i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem – 600 zł

– inne koszty zniszczeń – według  szacunku kosztów

Postanowienia końcowe

Dom Pielgrzyma może odmówić świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia Regulaminu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Domu Pielgrzyma, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu Pielgrzyma.

Goście wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO, jak również Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) przez PHU Pielgrzym z siedzibą w Toruniu, ul. św. Józefa 23/35, będącego administratorem Domu Pielgrzyma, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rezerwacji, zameldowania, skorzystania z noclegu i zrealizowania płatności (w tym wystawienia dokumentów księgowych), czy korzystania z innych usług świadczonych przez Dom Pielgrzyma. Goście mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Dyrekcja PHU Pielgrzym