Regulamin Domu Pielgrzyma

im. Jana Pawła II

Dom Pielgrzyma, z uwagi na obecność w nim kaplicy z Najświętszym Sakramentem, jest miejscem szczególnym. Wszyscy Goście, niezależnie od ich indywidualnych przekonań, są zobowiązani do uszanowania religijnego charakteru Domu Pielgrzyma oraz obowiązujących w nim zasad i zwyczajów.

Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady przebywania i odpowiedzialności Gości na terenie Domu Pielgrzyma i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rezerwację, rejestrację i zapłatę zaliczki lub należności za pobyt. Z chwilą zawarcia umowy Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki. 
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Domu Pielgrzyma. Wyciąg z Regulaminu jest dostępny w każdym pokoju, a cały Regulamin w recepcji Domu Pielgrzyma oraz na stronie internetowej: https://dptorun.pl/ . 
 3. Ze względu na religijny charakter Domu Pielgrzyma posiłki oferowane w piątki są przygotowywane zgodnie z zasadą wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Doba hotelowa
 1. Pokoje w Domu Pielgrzyma wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.30 dnia następnego.
 3. Zgłoszenie przedłużenia pobytu powinno nastąpić możliwie jak najszybciej.
 4. Recepcja może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc.
Rejestracja
 1. Wszyscy korzystający z usług Domu Pielgrzyma są zobowiązani do rejestracji w Recepcji zaraz po przyjeździe.
 2. Podstawą rejestracji jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Recepcja jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przyjazd Gości spodziewany jest do godz. 20.00. Późniejszy przyjazd należy zgłosić wcześniej w Recepcji. W przypadku braku zgłoszenia późniejszego przyjazdu Recepcja może udostępnić zarezerwowany pokój innym osobom uznając, że nastąpiła faktyczna rezygnacja z dokonanej rezerwacji.
 4. Pokój nie może być udostępniany osobom trzecim także wtedy, gdy nie upłynął okres, za który została uiszczona należność w Recepcji. 
 5. Osoby niezarejestrowane w Recepcji jako Goście nie mogą przebywać na terenie Domu Pielgrzyma, chyba że za wyraźną zgodą pracowników Recepcji. 
 6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Domu Pielgrzyma jedynie pod opieką osoby dorosłej.
Rezerwacje i płatności
 1. Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonywać w recepcji Domu Pielgrzyma, telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej. 
 2. Zachęca się, aby rezerwacji posiłków dla grup zorganizowanych dokonać wraz z rezerwacją noclegów, nie później jednak niż siedem dni przed pierwszym planowanym dniem pobytu. Dom Pielgrzyma zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia posiłków dla grup zorganizowanych w krótkim czasie przed pierwszym planowanym dniem pobytu, w przypadku przyjęcia wcześniej innych zobowiązań.
 3. Rezerwacja powinna być potwierdzona poprzez wpłatę zaliczki (w sytuacjach nadzwyczajnych, np. krótkiego terminu rezerwacji, potwierdzeniem rezerwacji może być dokument przelewu bankowego (może być przesłany na adres e-mail Recepcji: recepcja@dptorun.pl).
 4. Wpłaty zaliczki dokonuje się na podstawie faktury proforma, którą przesyła Recepcja. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym na fakturze proforma (w sytuacji zwyczajnej 3-7 dni, z wyjątkiem rezerwacji online). 
 5. Po zaksięgowaniu płatności wpłacający otrzymuje drogą elektroniczną fakturę VAT, co jest potwierdzeniem dokonania wpłaty. 
 6. W sytuacji braku wpłaty zaliczki we wskazanym terminie Recepcja zakłada rezygnację z dokonanej rezerwacji. W takim przypadku Recepcja może dokonać anulowania rezerwacji, o czym dokonujący rezerwacji zostanie poinformowany elektronicznie. 
 7. Wysokość zaliczki określa się następująco:
                    a.   osoby indywidualne (do 10 osób włącznie): wartość pierwszej doby dokonanej rezerwacji, a w przypadku rezerwacji na czas powyżej trzech dób – 50% wartości rezerwacji.
                    b.    grupy zorganizowane (powyżej 10 osób): 50% wartości rezerwacji.
 8. Płatności za całość rezerwacji należy dokonać najpóźniej pierwszego dnia pobytu.
Rezerwacje online
 1. Dom Pielgrzyma przyjmuje rezerwacje online ze strony https://dptorun.pl/.
 2. Przy rezerwacji online oczekuje się wpłaty w wysokości 100% wartości rezerwacji w terminie wskazanym w otrzymywanych komunikatach.
 3. Odwołanie rezerwacji online i zwrot wpłaty dokonuje się na zasadach ogólnych, o których mowa poniżej.
Odwołanie rezerwacji i zwrot zaliczki
 1. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji i w konsekwencji zwrotu wpłaconej zaliczki. 
 2. Rezerwacja osób indywidualnych (lub grup do 10 osób włącznie) może być odwołana najpóźniej czwartego dnia przed planowanym pierwszym dniem pobytu w Domu Pielgrzyma.
                      a.   w przypadku odwołania rezerwacji zaliczka zostanie zwrócona w ciągu trzech dni od dnia pisemnego potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
                      b.     trzeciego dnia przed pierwszym planowanym dniem pobytu w Domu Pielgrzyma zaliczka staje się zadatkiem i nie podlega zwrotowi.
 3. Rezerwacja grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) może być odwołana lub zmniejszona co najmniej 30 dni przed pierwszym planowanych dniem pobytu grupy. Po tym terminie, jednak nie później niż 14 dni przed pierwszym planowanym dniem pobytu grupy, Organizator przyjazdu grupy może zmniejszyć liczbę uczestników o 20% liczby zakładanej w dokonanej rezerwacji, biorąc pod uwagę liczbę zajętych lub zwolnionych pokoi, nie zaś pojedynczych miejsc w pokojach .
                      a.     w przypadku odwołania lub zmniejszenia rezerwacji w terminach, o których mowa powyżej, zaliczka dotycząca części niewykorzystanej rezerwacji będzie zwrócona w całości lub uwzględniona w końcowym rozliczeniu rezerwacji. Zwrot zaliczki nastąpi w ciągu trzech dni od dnia pisemnego potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
                       b.   w pozostałych przypadkach zaliczka staje się zadatkiem i nie podlega zwrotowi.  
 4. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników przyjazdu poza terminami wskazanymi powyżej (punkt 3), PHU Pielgrzym ma prawo do zastosowania kary umownej, a Organizator przyjazdu grupy zobowiązuje się do jej uiszczenia. Wysokość kary umownej oblicza się w następujący sposób: liczbę uczestników, o którą została zmniejszona grupa poza terminami wskazanymi powyżej mnoży się przez wartość wpłaconej zaliczki przypadającej na jednego uczestnika przyjazdu.
 5. Rezerwacja posiłków dla grup zorganizowanych może być odwołana lub zmieniona najpóźniej czwartego dnia przed pierwszym planowanym dniem pobytu. W tym przypadku wpłacona zaliczka w części dotyczącej posiłków będzie zwrócona w całości. Trzeciego dnia przed planowanym pierwszym dniem pobytu w Domu Pielgrzyma zaliczka w części dotyczącej posiłków staje się zadatkiem i nie podlega zwrotowi .
Postanowienia porządkowe
 1. Dom Pielgrzyma może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin albo wyrządził szkody na mieniu Domu Pielgrzyma lub mieniu osób. 
 2. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza grup zorganizowanych, Dom Pielgrzyma może zwrócić się o pozostawienie w recepcji kaucji finansowej jako gwarancji Organizatora na czas rozpoczynającego się pobytu. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeśli podczas pobytu nie zostaną wyrządzone żadne szkody. 
 3. W Domu Pielgrzyma cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00.
 4. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Gości Dom Pielgrzyma jest monitorowany.
 5. W budynku Domu Pielgrzyma obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz korzystania z jakichkolwiek substancji odurzających.
 6. Miejsce przeznaczone do palenia papierosów znajduje się na zewnątrz budynku przed wejściem głównym.
 7. Dom Pielgrzyma jest wyposażony w czujniki dymowe, reagujące m.in. na dym papierosowy, uruchamiające alarm w Jednostce Straży Pożarnej. Kosztami nieuzasadnionej interwencji Straży Pożarnej będą obciążani Goście, którzy zdarzenie takie sprowokują. Zakrywanie czujek skutkować będzie również obciążeniem Gości karą finansową.
 8. Do Domu Pielgrzyma nie można przyjeżdżać ze zwierzętami, niezależnie od rodzaju i wielkości. Złamanie zasady skutkować będzie obciążeniem Gościa kosztami dezynfekcji pokoju.
 9. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 10. W Domu Pielgrzyma nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 11. Gościom Domu Pielgrzyma nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, bez uzyskania wyraźnej zgody pracowników. 
 12. Zabrania się hałasowania na terenie Domu Pielgrzyma, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych zachowań, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.  
Odpowiedzialność materialna Gości Domu Pielgrzyma
 1. Goście Domu Pielgrzyma ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za szkody przez nich spowodowane. Koszty związane z ich naprawą zobowiązani są pokryć do momentu opuszczenia Domu Pielgrzyma. 
 2. W przypadku grup zorganizowanych pełną materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników grupy, ponosi Pilot odpowiedzialny za grupę wraz z Organizatorem przyjazdu grupy. Koszty związane z naprawą dokonanych zniszczeń Pilot grupy powinien pokryć do momentu opuszczenia Domu Pielgrzyma. Pilot może też podpisać zobowiązanie w imieniu Organizatora przyjazdu grupy do pokrycia kosztów dokonanych zniszczeń z terminem płatności 14 dni.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność materialną ponoszą ich opiekunowie.
 4. Zauważone w pokoju usterki Goście zobowiązani są zgłosić w Recepcji natychmiast po zakwaterowaniu. W przypadku braku zgłoszenia uszkodzeń Dom Pielgrzyma ma prawo zakładać, że uszkodzenia zgłoszone później zostały dokonane przez Gości podczas ich pobytu.
 5. Recepcja Domu Pielgrzyma jest zobowiązana, o ile jest to możliwe, do zamiany pokoju zarezerwowanego przez Gościa na inny, w przypadku zgłoszenia uszkodzeń, które uniemożliwiają korzystanie z niego. 
 6. Dom Pielgrzyma ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.
 7. Dom Pielgrzyma nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności czy innych przedmiotów wartościowych.
 8. Parking przeznaczony do użytku Gości Domu Pielgrzyma jest parkingiem niestrzeżonym.
 9. Dom Pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu lub kradzież przedmiotów w nim pozostawionych.
 10. Dom Pielgrzyma jest wyposażony w system ostrzegania przeciwpożarowego połączony z Jednostką Straży Pożarnej w Toruniu. Kosztami nieuzasadnionego uruchomienia systemu alarmowego będą obciążani Goście, którzy do zdarzenia doprowadzą.
 11. Niektóre koszty, którymi Dom Pielgrzyma może obciążyć Gości lub Odpowiedzialnych za grupy, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania Regulaminu i dokonanych zniszczeń:  
 • nieuzasadnione przywołanie Straży Pożarnej: 1200 zł
 • wyłączenie pokoju z użytku spowodowane koniecznością usunięcia wad powstałych w wyniku korzystania z urządzeń i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem: 1000 zł
 • dezynfekcja pokoju po zwierzętach: 800 zł
 • zakrywanie czujek dymowych / konieczność dezynfekcji pokoju po korzystaniu z wyrobów tytoniowych: 600 zł
 • inne koszty zniszczeń – według szacunku kosztów
Postanowienia końcowe
 1. Dom Pielgrzyma może odmówić dalszego świadczenia usług Osobie, która narusza postanowienia Regulaminu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Domu Pielgrzyma, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu Pielgrzyma.
 2. Goście wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO, jak również Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), przez PHU Pielgrzym z siedzibą w Toruniu, ul. św. Józefa 23/35, będącego administratorem Domu Pielgrzyma, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rezerwacji, rejestracji, skorzystania z noclegu i zrealizowania płatności (w tym wystawienia dokumentów księgowych) czy korzystania z innych usług świadczonych przez Dom Pielgrzyma. Goście mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Dyrekcja PHU Pielgrzym